Kde nás nájdete

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 52 Lom nad Rimavicou

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

O nás

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Domov sociálnych služieb Drábsko poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou od roku 1981.
Sídli v budove bývalej základnej školy, ktorá prešla dvoma rekonštrukciami. Prvá bola realizovaná pred jeho otvorením. V  roku 2007 z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra bolo pristavené obytné podkrovie a následné rozšírená kapacita poskytovaných služieb.

Domov sociálnych služieb v Drábsku je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Štatutárnym zástupcom je riaditeľka Mgr. Janka Sviteková. DSS má 18 zamestnancov, organizačná štruktúra sa člení na dva úseky. Úsek riaditeľa v zložení: hospodárka, dve kuchárky, práčka, upratovačka, vodič/ údržbár. Sociálno-zdravotný úsek má jedenásť zamestnancov : vedúca SZÚ,ekonómka, inštruktor sociálnej rehabilitácie, úseková sestra,  zdravotnícky asistent a šesť opatrovateliek.

  Naša organizácia je držiteľom Certifikátu o zavedení a udržovaní manažérskeho systému kvality zodpovedajúceho požiadavkám medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2015 udeleným certifikačným orgánom QECON, spol. s.r.o.


                                                

Copyright © 2011 Domov sociálnych služieb Drábsko

Všetky práva vyhradené

Created by 3w media s.r.o.

3w CMS Publikačný a redakčný systém